Kommuner - radon kartlegging og forebygging

Kart-radonrisiko

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Gjennom Kommunehelseloven (§4a), Strålevernsloven og Plan- og bygningsloven (tekn. forskr. § 8-33) er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Kommunene er dermed pålagt å kjenne de lokale risikoområder for radongass. I den forbindelse har Radonlab utviklet et program som tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon.

 

Radonlabs program for radonkartlegging i kommuner:

 

Sporfilm målinger i eget laboratorium

Radon analyselab for sporfilm
Sporfilm er den anbefalte metode for måling av radonkonsentrasjon i inneluft. Radonlab har eget moderne sporfilmlaboratorium, og kan tilby måletjenester til markedets mest konkurransedyktige priser. Målingene er kvalitetssikret gjennom sporbarhet til internasjonale standarder.

 

Fase 2 radonmålinger med elektroniske måleinstrumenter

Elektronisk fase 2 rdongass måling på arbeidsplass
I kommunale bygg og arbeidsplasser vil resultater fra sporfilmmålingene indikere hvilke rom har radonnivåer som i gjennomsnitt er høyere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m3. I alle rom som har høyere nivåer enn dette må det foretas en fase 2 måling med elektronisk måleutstyr som har god følsomhet. Sporfilmer alene er ikke tilstrekkelig måleverktøy for å avklare behov for tiltak i bygg med mekanisk ventilasjon. Elektroniske måleinstrumenter benyttes for å få en oversikt over døgnvariasjonene. Fase 2 målinger i de enkelte rom vil vise om radonnivået er over eller under tiltaksgrensen i arbeidstiden. Fase 2 målinger brukes til å bekrefte eller avkrefte et radonproblem og dermed avklare behov for tiltak.

 

Undersøkelser i byggegrunn

tomtekart

Ved utleggelse av områder regulert til boligformål eller næringsbygg, er det nødvendig å kjenne til byggegrunnens potensial for å avgi radongass. Radonlab tilbyr undersøkelser av tomter og klassifiserer tomter utfra radonrisiko. På denne måten oppnås høyverdig informasjon for videre saksbehandling slik at fortreffelige forebyggende tiltak mot radon kan planlegges og gjennomføres før utbygging.

 

Rådgivning når tiltak skal iverksettes

I områder med høyt radonpotensiale er det i henhold til Plan- og bygningsloven nødvendig å prosjektere og sette i verk forebyggende tiltak. I bygninger som har fått påvist forhøyet radonkonsentrasjon er det viktig å iverksette passende mottiltak. Radonlab tilbyr en rekketilleggsundersøkelser og rådgivertjenester i forbindelse med tekniske tiltak mot radon.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.